np.: koty syjamskie, Warszawa

Regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE Kupsprzedaj.pl ORAZ W SERWISACH PARTNERSKICH
  1.  PODSTAWOWE DEFINICJE ORAZ PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

   Serwis Kupsprzedaj.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Kupsprzedaj.pl, prowadzony przez Trader (Polska) Sp. z o.o. umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dostępny w domenie internetowej Kupsprzedaj.pl.

   Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie Kupsprzedaj.pl.

   Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny).

   Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Usług w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą

   Cennik - zestawienie ustalanych opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Kupsprzedaj.pl.

   Regulamin - niniejszy regulamin.

  2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Kupsprzedaj.pl, którego właścicielem i administratorem jest Trader (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087256, NIP: 522-010-28-63, kapitał zakładowy w wysokości 35 637 000 PLN wpłacony w całości, zwanego dalej "serwisem Kupsprzedaj.pl" a w szczególności określa:

   1. ogólne zasady korzystania z serwisu,
   2. rodzaje ogłoszeń dodawanych w Serwisie oraz oferowane usługi
   3. zasady założenia konta użytkownika,
   4. zasady zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń,
   5. zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń,
   6. reguły kolejności wyświetlania ogłoszeń,
   7. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,
   8. zasady odstępowania od zawartych umów,
   9. zasady odpowiedzialności Trader (Polska) Sp. z o.o.
  1.  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Serwis internetowy Kupsprzedaj.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej bezpłatnych ogłoszeń Standard przez okres 30 dni, począwszy od dnia zawarcia umowy oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu, tj. usługi „Wyróżnij” oraz „Podbij”, opisanych szczegółowo w rozdziale III Regulaminu.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Kupsprzedaj.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowanie o podobnych parametrach) oraz łącza zapewniającego dostęp do internetu.
  3. Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie Kupsprzedaj.pl jest bezpłatne.
  4. Trader (Polska) Sp. z o.o. jest zobowiązana do prawidłowego wykonywania usługi.
  5. W Serwisie Kupsprzedaj.pl ogłoszenia mogą mieć postać Ogłoszeń Standardowych (usługa: „Ogłoszenie Standardowe”), utrzymywanych w serwisie przez okres 60 dni.
  6. Zamieszczanie Ogłoszeń Standardowych w serwisie Kupsprzedaj.pl jest bezpłatne.
  7. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  8. W trakcie składania zamówienia, Trader (Polska) Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
  9. Użytkownik może edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, a także usunąć Ogłoszenie z serwisu.
  10. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.
  11. Zamieszczenie jednego ogłoszenia Standard nie wymaga utworzenia konta i rejestracji. Zamieszczenie każdego kolejnego ogłoszenia wymaga utworzenia konta. Warunki i tryb utworzenia konta opisano szczegółowo w rozdziale II Regulaminu.
  12. Po zawarciu umowy, Trader (Polska) Sp. z o.o. przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia, informując Użytkownika o treści zawartej umowy, przysługujących mu uprawnieniach, a także podając inne informacje wymagane przez Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  13. Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.
  14. Użytkownik zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie Kupsprzedaj.pl zezwala i upoważnia Trader (Polska) Sp. z o.o. na dokonanie publikacji treści Ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść) lub części Ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Trader (Polska) Sp. z o.o. oraz serwisach należących do partnerów Trader (Polska) Sp. z o.o. Udzielenie przez Użytkownika zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie skutkuje po stronie Trader (Polska) Sp. z o.o. obowiązkiem publikacji ogłoszenia lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Trader (Polska) Sp. z o.o. lub serwisach należących do partnerów Trader (Polska) Sp. z o.o. Celem publikacji Ogłoszenia w innych serwisach Trader (Polska) Sp. z o.o. oraz internetowych serwisach partnerów Trader (Polska) Sp. z o.o. jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia. Lista serwisów partnerów Trader (Polska) Sp. z o.o. jest publikowana na stronach Serwisu Kupsprzedaj.pl. Za usługi publikacji Ogłoszenia w pozostałych serwisach Trader (Polska) Sp. z o.o. oraz serwisach należących do partnerów Trader (Polska) Sp. z o.o., Trader (Polska) Sp. z o.o. nie pobiera od Użytkownika dodatkowych opłat.
  15. Trader (Polska) Sp. z o.o. chroni dane Użytkowników zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem www.kupsprzedaj.pl
  1.  ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ STANDARD (USŁUGA „OGŁOSZENIE STANDARD”) ORAZ AKTYWOWANIA USŁUG: „WYRÓŻNIJ”, „PODBIJ”

  usługa „Ogłoszenie Standard”

  1. W celu zamieszczenia ogłoszenia (usługa „Ogłoszenie Standard”), Użytkownik powinien:

   1. wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu Kupsprzedaj.pl oraz wpisać treść ogłoszenia,
   2. w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi,
   3. dokonać aktywacji ogłoszenia.
  2. Jeśli Użytkownik chce opublikować więcej niż jedno Ogłoszenie Standard, powinien zarejestrować się w Serwisie i utworzyć konto. Szczegółowe zasady rejestracji i tworzenia konta opisano w rozdziale IV Regulaminu. Użytkownik zawsze (bez względu na ilość publikowanych ogłoszeń) jest proszony o podanie adresu e-mail.
  3. Usługa „Ogłoszenie Standard” jest bezpłatna.
  4. Umowa o świadczenia usługi Ogłoszenie Standard zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi wynoszący 60dni, co oznacza że od chwili zawarcia umowy ogłoszenie jest publikowane przez okres 60 dni.
  1.  KONTO
  1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, chyba że Użytkownik zamieszcza tylko jedno ogłoszenie, a ogłoszenie to jest równocześnie pierwszym ogłoszeniem Użytkownika.
  2. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z Ogłoszeniami może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
  3. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu.
  4. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
  5. Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z usługi „powiadamiacz”, polegającej na powiadamianiu Użytkownika na podane adresy e-mail o nowych ogłoszeniach w serwisie Kupsprzedaj.pl („powiadamiacz”). Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu powiadamiacza e-mail.
  6. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Trader (Polska) Sp. z o.o. poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@kupsprzedaj.pl
  7. .
  1.  ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ
  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Trader (Polska) Sp. z o.o. umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie Kupsprzedaj.pl na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Kupsprzedaj.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w serwisie Kupsprzedaj.pl Użytkownik wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatne ich wykorzystywanie przez Trader (Polska) Sp. z o.o. poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu Kupsprzedaj.pl oraz w innych wydawanych przez Trader (Polska) Sp. z o.o. serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Trader (Polska) Sp. z o.o. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Kupsprzedaj.pl, Użytkownik zezwala także Trader (Polska) Sp. z o.o. na dokonywanie ich opracowań oraz wykorzystanie na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym.
  4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Kupsprzedaj.pl Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie Kupsprzedaj.pl.
  1.  ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ
  1. Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.
  2. Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane.
  3. W celu zwiększania zasięgu ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników w serwisie Kupsprzedaj.pl, Trader (Polska) Sp. z o.o. może zamieszczać je również w serwisach partnerskich prowadzonych przez kontrahentów.
  4. W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z ogłoszeń w serwisie Kupsprzedaj.pl w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i regulaminem serwisu Kupsprzedaj.pl, każde ogłoszenie dodane przez Użytkownika podlega moderacji. Moderacja oznacza, że treść i forma każdego ogłoszenia jest sprawdzana przez moderatora. Moderator w przypadku uznania, że treść ogłoszenia jest niezgodna z regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.
  5. Przy wyborze treści i formy ogłoszenia Użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami:
   1. tytuł ogłoszenia:
    - powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
    - nie może zawierać adresów www,
    - nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów,
   2. opis ogłoszenia:
    - może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu,
    - nie może zawierać treści reklamowych,
    - nie może zawierać samego adresu www,
    - powinien być, jak najbardziej szczegółowy,
    - powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
    - musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane,
    - ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów muszą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (oddział i nazwa hodowli) i organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym razie Trader (Polska) Sp. z o.o. może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu,
    - ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów nie mogą zawierać frazy "Dowóz psa lub kota do nowego domu", w przeciwnym razie Trader (Polska) Sp. z o.o. może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu;
   3. zdjęcia:
    - muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę,
    - nie mogą zawierać adresów www,
    - z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych, wizytówek.
  6. Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w serwisie Kupsprzedaj.pl nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Trader (Polska) Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do ogłoszeń naruszających treść zdań poprzedzających.
  7. Serwis Kupsprzedaj.pl nie może być wykorzystywany do:
   1. dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny),
   2. dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym,
   3. zamieszczania ogłoszeń dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie,
   4. zamieszczania ogłoszeń dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i innych,
   5. zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   6. zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich,
   7. zamieszczania ogłoszeń dotyczących działań naruszających ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności ogłoszeń dotyczących zakazanego przez ustawę:
    - wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
    - prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
    - wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt); psy i koty pochodzące z miejsc innych niż miejsca ich chowu lub hodowli mogą by jedynie oddawane za darmo i zamieszczane w kategorii „Oddam za darmo”,
    - rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (przy czym zakaz nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów),
    - nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach,
    - nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt).
  8. Trader (Polska) Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
  9. Dane kontaktowe użytkowników serwisu Kupsprzedaj.pl służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, Trader udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  1.  REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ
  1. Ogłoszenia w serwisie prezentowane są w kolejności dodania ich do serwisu. Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń dodanych wczoraj. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.
  2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności sortowania ogłoszeń.
  1.  ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI
  1. Użytkownik serwisu Kupsprzedaj.pl ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez serwis świadczonej mu usługi.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail, przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Trader (Polska) Sp. z o.o. przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta adres e-mail info@kupsprzedaj.pl lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem: www.kupsprzedaj.pl lub pisemnie drogą pocztową na adres: Kupsprzedaj.pl Trader (Polska) Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
  5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego jej zgłoszenia przez Użytkownika.
  1.  ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego (link).
  3. Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres Trader (Polska) Sp. z o.o., tj. : Kupsprzedaj.pl Trader (Polska) Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub na adres e-mailowy: info@kupsprzedaj.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Trader (Polska) Sp. z o.o. niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 25.12.2014 Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym do umów zawartych przed zmianą stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. O zmianie Regulaminu Trader (Polska) Sp. z o.o. poinformuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji- e-mailem przesłanym na adres info@kupsprzedaj.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.
  3. Regulamin dostępny jest w Serwisie Kupsprzedaj.pl. Na żądanie Użytkownika, Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
Now: 2018-04-27 02:38:33 UtcNow: 2018-04-27 00:38:33 Cache: